องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลโพนโก ประจำปี 2564
รายละเอียด : ณ ปัจจุบัน ในเขตพื้นที่ตำบลโพนโก ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลโพนโก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" และ "3 ป.ปราบยุงลาย " ดังนี้ * เก็บ 3 เก็บ -เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุง วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม -เก็บที่ 2 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ -เก็บที่ 3 เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ * 5 ป.ปราบยุงลาย 1. ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกๆ ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่ 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 5. ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย จึงขอขอบคุณภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ นักเรียน ภาคประชาชน และ อสม.ตำบลโพนโก ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page