องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน มีหน่วยงานที่ออกให้บริการพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 250 คน ณ โรงเรียนบ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ใช้งบประมาณดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกหน่วยงานที่ออกให้บริการพี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page