ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้พร้อมในการปฏิบัติราชการกองคลัง (ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-57-0022)