ชื่อเรื่อง : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน กันยายน 2564