ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง