ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ต่อจากของเดิมถึงโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง