messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info ศูนย์บริการร่วมฯ (One Stop Service)
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : O5S) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐ ในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ********** ********** ********** บัญชีแนบท้าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว8963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ช่องทางการให้บริการ การติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่มือวิธีการใช้งาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากบัญชีแนบที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1rEQjaBP2TfVG6m3EckTDMzUYyv8sYXMz?usp=sharing