องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
account_box ฝ่ายสภา
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
โทร : 087-239-4263
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
โทร : 087-239-4263
นายวีระ ภาชื่น
รองประธานสภา
โทร : 081-997-1743
นายวีระ ภาชื่น
รองประธานสภา
โทร : 081-997-1743
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 092-686-8109
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

โทร : 092-686-8109
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 083-382-4047
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

โทร : 083-382-4047
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 082-876-0683
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

โทร : 082-876-0683
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-999-7054
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 081-999-7054
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-774-2015
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

โทร : 085-774-2015
(-ว่าง-) ลาออก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
(-ว่าง-) ลาออก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 086-262-1285
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

โทร : 086-262-1285
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-848-8019
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 089-848-8019
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 081-910-0075
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

โทร : 081-910-0075
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 083-721-4459
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 083-721-4459
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 062-510-7900
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

โทร : 062-510-7900
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 087-239-4263
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 087-239-4263
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 085-412-4674
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

โทร : 085-412-4674
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 087-874-5447
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

โทร : 087-874-5447
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 083-721-1701
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

โทร : 083-721-1701
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 084-436-5049
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

โทร : 084-436-5049
(-ว่าง-) ลาออก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
(-ว่าง-) ลาออก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 085-438-3793
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 085-438-3793
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 088-384-5196
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

โทร : 088-384-5196
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 089-095-3263
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

โทร : 089-095-3263
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 083-382-9690
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

โทร : 083-382-9690
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 084-823-2884
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

โทร : 084-823-2884
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ปลัด อบต.โพนโก ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
ปลัด อบต.โพนโก ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page