องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 231
เดือนนี้ 7,977
เดือนที่แล้ว 16,271
ทั้งหมด 70,518

account_box ฝ่ายสภา
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
นายชัยเทพ รักบุญ
ประธานสภา
นายต้องการ ศรีชื่น
รองประธานสภา
นายต้องการ ศรีชื่น
รองประธานสภา
นายนพภดล มะลิงาม
เลขานุการสภา
นายนพภดล มะลิงาม
เลขานุการสภา
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายต้องการ ศรีชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสมาน พวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายนพภดล มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายทองดี มะลิงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายจัตตุพล บุญมะยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายจัตตุพล บุญมะยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายทองศรี หมื่นเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
น.ส.นวลประภา ยิ่งยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายชัยเทพ รักบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุทิน ตรองจิตต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายไสว ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
น.ส.ฉวีวรรณ เสียงสนั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายธีระ สีงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายธีระ สีงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายเพียร กิริยาดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายทองคำ ลุล่วง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายบุญชั้น อินทร์เสาร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายบุญชั้น อินทร์เสาร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายสุวัน ชะโกฎ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นางปาริฉัตร ทองงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page