องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
นายทองพูน โสระถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 080-880-7731
นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 097-335-1192
นางสาวลินดา ล้วนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 087-957-7503
นางนิยม สุจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 090-862-6577
นางสาวชัญญา สุทธิประภา
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 092-6020888
(-ว่าง-)
นักวิชาการสาธารณสุข
นายสุวิกร ลาล้ำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน
โทร : 080-481-3250
นางสมพร พิศเพ็ง
จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 061-038-7585
นายสุพัฒน์ สีสว่าง
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 065-093-9962
นางสาวขวัญฤดี สุนินสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-957-7873
นายสัญญา ร่วมคำ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-939-3329
นายอุเทน พวงลำภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
โทร : 086-4285756
นางสาวสุดาสวรรค์ มะลิงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-706-4014
นางสาวมิรันตี พิศงาม
คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)
โทร : 062-192-8861
นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
โทร : 089-600-8597
นายจตุพล บุญมะยา
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
โทร : 0935038951
นายสมพร ทองมี
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
โทร : 098-1942108
นายนภณต์ มะลิงาม
คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถน้ำ)
โทร : 080-7075488
นางสาวสายพิณ ฟองนวล
พนักงานจ้างเหมาฯ (ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ)
โทร : 084-477-4120
นางเอมมิกา พะนิรัมย์
พนักงานจ้างเหมาฯ (งานสาธารณสุข)
โทร : 065-446-9642
นายชัยมงคล ท่าฉลาด
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
โทร : 0956581340
นายจิรณัฐ์ บุญปก
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นายเพลิน สายแสง
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
โทร : 0930944312
นายสิงห์ทอง บุญใจ
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
โทร : 0966451027
นายวินัย ไกรทอง
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ
นายสุนันท์ สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานกู้ชีพ