องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะ พ่อย้ายทะเบียนบ้านมาจสด อต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ มาอยู่ ที่ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างอทงค่ะ แล้วยังไม่ได้รับเงินเบี่ยเลี้ยงคนชรา จะต้องทำยังไงค่ะ จะต้องติดต่อในส่วนไหนค่ะ

ขอเรียนชี้แจงว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกึรองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนการยื่นคำขอ ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเองต่อองค์กรปรองส่วนท้องถิ่นใหม่นับแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ ทั้งนี้ให้ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองใหม่ในปีงบประมาณถัดไป ก็คือปี2565ค่ะ

(โดย:เบญจพร งานดี เขียนเมื่อ:07 มิถุนายน 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว